Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Specjalnym nr 213 prowadzone są od roku szkolnego 2007/2008.

Na zajęcia WWR dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka,  wydawanej  przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opieką obejmujemy dzieci, u których wykryto niepełnosprawność – w wieku od 6 miesiąca życia  (po konsultacji ze specjalistami pracującymi w zespole WWR)  do momentu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia WWR prowadzone są przez zespół specjalistów, w  skład którego wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (pedagog specjalny,  terapeuta widzenia, terapeuta słuchu), psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej.

Odbywają się one na terenie przedszkola w gabinetach: psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym, do terapii widzenia –   w sala doświadczania świata, na sali rehabilitacyjnej , sali do terapii integracji sensorycznej.

Częstotliwość i długość zajęć zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1-2 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach WWR prowadzone są indywidualnie z dzieckiem  lub z  grupą nie przekraczającą 3 dzieci (grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych).

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

– pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka

– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka

– zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych

– pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego

– pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności

– dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka

-pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich

– rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem

– pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka

Do zadań zespołu należy w szczególności:

– ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie.

–  nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem (oddziałem przedszkolnym lub innym podmiotem), do którego uczęszcza dziecko i jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb

-opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem

– ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka

-analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

Krok po kroku na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w PS 213

 1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR do naszego przedszkola jest uzyskanie  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinię tę wydaje zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, przynależnej do miejsca zamieszkania dziecka.
 1. Po uzyskaniu stosownej opinii, prosimy o kontakt z koordynatorem WWR
  w naszym przedszkolu – p. Inocentą Kaczorowską  (tel. 22 259 40 55)
  w celu dokładnego zapoznania się z ofertą oraz możliwością zajęć w ramach WWR.
 2. Następnie należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia WWR, którą wraz z kopią opinii należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Kartę można pobrać ze strony PS213, w zakładce Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka lub z sekretariatu naszego przedszkola.
 1. W miarę posiadania wolnych miejsc, dziecko zostanie przyjęte na zajęcia,
  o czym zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 2. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci na zajęcia w ramach WWR jest miesiąc czerwiec, gdyż wraz z nowym rokiem szkolnym (od września) zostaje ustalany nowy grafik zajęć dla wszystkich dzieci. Wtedy też przedszkole dysponuje największą ilością miejsc na zajęcia WWR.

 

Skład zespołu WWR

Skład zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w roku szkolnym 2023/2024:

Koordynator WWR:

pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany –  Inocenta Kaczorowska

Psycholog:  

nauczyciel początkujący  – Katarzyna Kostrzewa

Pedagog:

nauczyciel dyplomowany  –  Teresa Tarczyńska- Święcka

Logopedzi

nauczyciel  dyplomowany – Justyna Masiuk

nauczyciel  początkujący – Maria Jungermann

nauczyciel początkujący- Kamila Wiktorzak

Terapeuci SI:

nauczyciel dyplomowany  –  Teresa Tarczyńska- Święcka

nauczyciel mianowany – Bogumiła Kuracka

nauczyciel dyplomowany- Emilia Dziewulska

nauczyciel dyplomowany – Rafał Chanke

nauczyciel początkujący- Magdalena Sołtysińska

Rehabilitanci:

nauczyciel dyplomowany – Agnieszka Kudyniuk  

nauczyciel dyplomowany – Jolanta Hetmańska-Wrzeszcz

nauczyciel dyplomowany  – Jakub Sołtysiński  

nauczyciel  mianowany – Piotr Stopa     

Terapeuta widzenia:

 nauczyciel dyplomowany – Marta Janeczko-Czekirda

Terapeuta słuchu: 

 nauczyciel dyplomowanyy – Rafał Chanke

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia WWR – do pobrania poniżej.

Załącznik:

Karta zgłoszenia dziecka na WWR

Skip to content