Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Grupy przedszkolne

Grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem

W naszym przedszkolu funkcjonują cztery grupy dla dzieci z autyzmem. W czasie rekrutacji dzieci dobierane są do grup indywidualnie, by stworzyć optymalnie jednorodne środowisko rówieśnicze, zarówno pod względem wieku, jak i poziomu funkcjonowania. Proces rekrutacji opiera się nie tylko na formalnej analizie dokumentacji – wszyscy rodzice zapraszani są wraz z dzieckiem na rozmowę z doświadczonym psychologiem. Obserwacja swobodnej aktywności dziecka jak i informacje zwrotne od rodziców, w większym stopniu umożliwiają rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

W ciągu trzydziestu dni od przyjęcia do przedszkola, zespół nauczycieli i specjalistów dokonuje wielospecjalistycznej obserwacji poziomu funkcjonowania dziecka (tzw. WOPFU). Na jej podstawie opracowany zostaje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (tzw. IPET). Następnie zwołany zostaje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, podczas którego wraz z rodzicami omawia się funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i w domu. Rodzice mają możliwość uczestnictwa w kreowaniu IPET, ponieważ informacje zwrotne z obu stron są niezwykle istotne. Dostają również egzemplarz WOPFU oraz IPET. Rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie kadry przedszkola. W razie zaistnienia potrzeby, możliwe jest dodatkowe zwołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, podczas którego wspólnie omawiany jest zaistniały problem. Możliwe są także indywidualne konsultacje, po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem/specjalistą.

Każda grupa dla dzieci z autyzmem może liczyć maksymalnie cztery osoby. Grupę prowadzi dwóch wychowawców, którzy zmieniają się w ramach swoich godzin pracy. Nauczyciele – wychowawcy to osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, często z dodatkowymi kwalifikacjami w pokrewnych dziedzinach (np. SI, logopedia). W ciągu dnia wraz z dziećmi, oprócz wychowawcy, przebywa pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa, które wspierają działania nauczyciela.

Grupy pracują w godzinach od 08:00 do 16:00. Jeśli rodzice nie są w stanie przyprowadzić lub odebrać dziecka w tym czasie, jest możliwość skorzystania z tzw. godzin obrzeżnych (07:00 – 08:00 i 16:00 – 17:00). Dzieci z różnych grup z całego przedszkola zbierają się wtedy w wybranej sali, gdzie sprawowane są czynności opiekuńcze pod okiem nauczyciela oraz pomocy nauczyciela.

Ze względu na potrzebę stałości naszych wychowanków, każdy dzień opiera się na uporządkowanym schemacie dnia ( szczegółowy plan dnia można znaleźć w zakładce „Organizacja pracy”). Do powitania dzieci wykorzystujemy elementy metody Porannego Kręgu, która dodatkowo zapewnia stymulację polisensoryczną. Ze względu na złożone potrzeby komunikacyjne dzieci, w naszej pracy wykorzystujemy również plany dnia, oparte o symbole PCS (lub inne, w zależności od potrzeb i możliwości dzieci). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji są powszechnie stosowane w naszym przedszkolu. Wszyscy nauczyciele i specjaliści przeszkoleni są w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. W zależności od potrzeb, dzieci mają budowane indywidualne systemy komunikacji, w oparciu o odpowiednio dobrane metody AAC. Tworzenie tych systemów opiera się na wcześniejszej diagnozie potrzeb, we współpracy wychowawców, logopedów i rodziców.

Nauczyciel – wychowawca codziennie prowadzi zajęcia edukacyjne, oparte o autorski program „Moje przedszkole”, który koreluje z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Treści i sposoby ich przekazywania są dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości dzieci. W ramach dodatkowych zajęć, prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z naszego przedszkola również grupowe zajęcia z bajkoterapii i muzykoterapii.

Każde dziecko, oprócz uczestnictwa w grupowych zajęciach edukacyjnych, uczęszcza na zajęcia indywidualne ze specjalistami, według zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET. W naszym przedszkolu zatrudnieni są specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym: psycholodzy, logopedzi, terapeuci SI, rehabilitanci, a także terapeuta widzenia i terapeuta słuchu. Dodatkowo naszą pracę wspiera konsultacyjnie terapeuta AAC.

Grupy przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością

Do grup przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do ich wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze. W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W grupie przedszkolnej jest maksymalnie pięcioro uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel – pedagog specjalny, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta widzenia, terapeuta słuchu.

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Każdy uczestnik zajęć posiada indywidualny program edukacyjno – wychowawczy dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji, zainteresowań, opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce.

Celem naszej pracy jest:

– stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
– poprawa jego nieharmonijnego rozwoju,
– poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,
– poznanie reguł bycia w grupie- jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,
– doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,
– rozwój umiejętności poznawczych, usprawnienie komunikacji alternatywnej,
– rozwój sprawności i dynamiki ruchowej,
– rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
– poprawa koncentracji uwagi,
– poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,
– poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję – poznaję siebie i innych, wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.

Oferujemy zabawę i naukę w małych zespołach z zastosowaniem różnorodnych metod pracy sprzyjających rozwojowi psychoruchowemu przedszkolaków.

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy takie metody jak: elementy metody Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz, elementy Pedagogiki Zabawy,  elementy Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne, elementy Metody Porannego Kręgu, Program Aktywności Knillów, elementy Terapii Ręki, Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami, Elementy Integracji Sensorycznej, zabawy z wykorzystaniem metody Sensoplastyki, metody komunikacji alternatywnej (AAC).

Organizujemy wyjścia i wycieczki np. do kina, teatru, na basen. Przygotowujemy uroczystości, pikniki rodzinne. W czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Skip to content