Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Specjalne nr 213

Przedszkole Specjalne nr 213 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Specjalne nr 213.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Kopiczyński.
 • E-mail: ps213@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 222594055

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 213
 • Adres: ul. Leonida Teligi 1 02 -777 Warszawa
 • E-mail: ps213@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 222594055

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie mieści się przy ul. Leonida Teligi 1 .

 1. Do budynku prowadzą  dwa wejścia. Wejście główne otwiera się automatycznie za pomocą domofonu bądź kodu. Wejście boczne otwiera się ręcznie również za pomocą domofonu bądź kodu.
 2. Aby dostać się do budynku należy pokonać 5- stopniowe schody. Dostępny jest również podjazd o niewielkim kącie nachylenia, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. 
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1), posiada schody  i windę.
 4. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.  Zlokalizowana jest na parterze na wprost od wejścia głównego.
 5. Przed budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa jest możliwa po wcześniejszym umówieniu.
Skip to content